Monthly Archives: Июль 2020

Образцы обложек дневников учащихся, согласованных и рекомендованных Министерством образования к 2020/2021 учебному году

https://edu.gov.by/sistema-obrazovaniya/glavnoe-upravlenie-obshchego-srednego-doshkolnogo-i-spetsialnogo-obrazovaniya/srenee-obr/dnevniki-uchashchikhsya/obraztsy-oblozhek-dnevnikov20/index.php

Образцы делового стиля одежды

https://edu.gov.by/sistema-obrazovaniya/glavnoe-upravlenie-obshchego-srednego-doshkolnogo-i-spetsialnogo-obrazovaniya/srenee-obr/delovoy-stil-odezhdy/Школа%20для%20Минобразования.pdf

О наличии свободных мест в 5-9 классы